Beyoğlu Kampüsü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Bölümümüzün deneyimli öğretmenlerinin her birinin, her öğrencisini; dünya ve toplum sorunlarıyla ilgili, ana dil bilincine sahip, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade eden, araştırmacı ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip, öz güveni yüksek, sağlıklı iletişim becerileri geliştirilebilen, estetik zevkleri gelişmiş, özgür ve özgün fikirler üreten ve bu fikirleri tutarlı bir şekilde savunabilen, kendini tanıyan, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyip bunu yaşantısına aktarabilen bireyler olarak yetiştirmek temel amacıdır.

Amaçlarımızı Gerçekleştirmek İçin

 • Akademik başarının elde edilmesi ve bilgilerin davranışlara yansıtılması,
 • Toplumsal ve dinsel ahlaki değerlerin benimsetilmesi,
 • İnanç, ibadet ve ahlak kurallarının öğretilmesi,
 • Özellikle Peygamber Efendimizin hayatının iyice kavratılması amacıyla siyer kitaplarından faydalanılması,
 • Dini, ahlaki filmlerin ve kahramanlık filmlerinin izletilmesi,
 • Dinde inanç meselesinin çok önemli olduğunu kavratmak; ama inançta zorlamacılığın asla kabul edilemez olduğunu benimsetmek,
 • Ayete göre “Dinde zorlama yoktur.” emrini anlatmak,
 • Laiklik sisteminin anlaşılabilirliğini sağlamak,
 • Konuların işlenişinde edebiyat, tarih, coğrafya ve felsefe öğretmenleriyle diyalog sağlamak ve fikir teatisinde bulunmak,
 • Dinin(dinlerin) insan hayatında ne kadar kapsamlı ve etkileşimde olduğunu kavratmak,
 • Dinimizin inanç, ibadet ve ahlak ile ilgili konularına yer verip özellikle 32 farzın kavratılmasını sağlamak,
 • Dinsel ve toplumsal olarak temizlik konularına yer vermek,
 • Özellikle dinimizin sosyal yapıya verdiği önemi öğretmek,
 • Toplumculuğun dinimizdeki önemini kavratmak, “İki kişi olsanız bile biriniz başkan olsun.” düsturunu kavratmak,
 • Saygı ve sevginin önemini kavratmak,
 • Öğrenilmesi istenilen her konuda soru sormalarına fırsat verme,
 • Dinler ister ilahi, ister değiştirilmiş, isterse insanlar tarafından ortaya konmuş olsun; her din ve düşünceye saygılı olmamızın gerektiğini anlatmak; hiçbir din veya inancı hor görmeye ve bizim dinimizi de hor görmelerine haklarının olmadığını en iyi şekilde kavratmak ve bu düşünceyi yaşam düsturu olarak kabullenmeyi sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Hedeflerimiz doğrultusunda derslerimizi nasıl işliyoruz?

 • Bütün sınıflarda aynı metotlarla ders işliyoruz. İzlediğimiz yol şöyledir:
 • Bütün sınıflarda Bakanlıkça önerilen ders kitaplarına, verilen müfredat programlarına uygun olarak dersleri işlemek,
 • Ders işleminde anlatım esasını kullanmak,
 • Ders işleminde soru cevap meselesine çok önem vermek,
 • Merak edilen her konuda soru sorulması hususuna yer verilmesini sağlamak,
 • Dinimizin diğer ilim dallarıyla olan ilişkisini ortaya koymak,
 • Öğrencilerin sorgulayıcı olması hususunda onlara imkan sağlamak,
 • Öğretimde aktif metodun uygulanmasını sağlamak,
 • Sınavların ortak sınavlar şeklinde olmasına önem vermek,
 • Sınavlarda klasik soru olarak en az beş soru sorulmasını, bazı sınavlarda bir sorunun test şeklinde olmasını sağlamak,
 • Konu ile ilgili film, slayt ve resim gösterilerine zaman zaman yer vermek,
 • Bazı ayet ve hadislerin manalarını vererek kastettikleri mana bütünlüğüne yorumlarda bulunmak; anlaşılmalarını sağlamak amaçlı bir yol izlemekteyiz.