Beyoğlu Kampüsü

Eğitim Öğretim

Tüm eğitim öğretim yaşamlarının temelini oluşturan okul öncesinde öğrencilerimiz, oyun ve proje tabanlı eğitim modeliyle öğrenmenin keyfini yaşarken ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfederler. Kendilerini güvende hissettikleri mutlu okul  ortamında, zengin öğrenme deneyimleriyle birlikte yaşam becerileri kazanarak, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarda gelişirler.

Sınıf etkinlikleri öğrencilerin farklı algı ve zekâ çeşitlerini destekleyecek şekilde planlanmıştır. Oyun, anadilini destekleyici çalışmalar, el –göz koordinasyonunu arttıracak etkinlikler, kendilerini daha iyi ve doğru şekilde ifade edebilmelerini ve farklı roller alarak empati kurabilme becerisini arttırıcı drama aktiviteleri, ilkokula hazırlık oluşturacak akademik çalışmalar, grup bilincini oluşturacak oyunlar, bilime ilk adım olabilecek, neden-sonuç ilişkisini güçlendirecek, farklı düşünme tekniklerini benimsetebilecek fen –doğa etkinlikleri, laboratuvar çalışmaları ve dış geziler öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yaş seviyelerine uygun olarak yapılmaktadır.

Okul öncesi eğitimde uygulanan çeşitli yaklaşım modelleri bulunmaktadır. Modern çağımızın gereksinimlerini göz önünde bulunduran okulumuz GEMS ve High Scope eğitim modellerini benimsemekte ve uygulamaktadır.

HIGH SCOPE

High/Scope (Yaşayarak öğrenme) eğitim yaklaşımını baz alan okulumuzda dokunur, dinler, koklar, tadına bakar, kurgular, deneyimleriz.

High/Scope Programı erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir. Çocukların yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir.

High/Scope programında öğretmen; çocukları planlama, planlarını uygulama ve sonucunun üzerinden geçme yönünde destekler. Bireysel olarak etkileşim içinde olup detaylı gözlemler yapar. Küçük veya büyük grup çalışmalarında etkin öğrenme fırsatları sağlayarak öğrenme sürecini destekler. Bu etkinliklerde çocuklar, müfredatın gerektirdiği temel derslere ait bilgi ve becerileri de doğal bir şekilde kazanmış olur. 

ROBOTİK KODLAMA

Eğlenirken öğren ilkesine göre hazırlanan oyun destekli Robotik Kodlama eğitimi ile çocuklar sevimli robotlar tasarlar ve birçok kodlama kavramı öğrenirler. Robotik kodlama etkinliğinde temel komutları, yönlendirmeleri ve algoritmaları öğrenebileceği oyuncaklar ve etkinlikler yapılmaktadır. Gerekli komutları kullanarak hangi sıra ile hangi yöne gideceğini belirleyebilir ve böylece kodlama eğitimi için oldukça önemli bir temelin oluşması sağlanır.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Amacımız çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil, onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır.

  • Görsel Algı Çalışmaları
  • İşitsel Algı Çalışmaları
  • Dikkat ve Hafıza Çalışmaları
  • Temel Kavram Çalışmaları
  • Problem Çözme ve Tahmin Çalışmaları
  • Kalem Kullanma ve El Becerisi Çalışmaları

MATH THEIR WAY

Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak etkinlikler hazırlanır .Gems fen-matematik programı ile birbirini tamamlamaktadır.

Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.

SENSORY PLAY

Duyusal oyunlar, çocukların beş duyusunu uyaran aktivite ve oyunlardır. Sensory Play ile çocuk dış dünyayı daha iyi algılayıp anlamlandırabilir. Çocuklar için farklı duyuların uyarılması kalıcı öğrenmeyi etkin kılar. Örneğin, farklı ve yeni seslerin dinlenmesi dil gelişimini destekler. Sert malzeme ve yumuşak malzemeleri kullanmak, sıralama, motor becerileri koordinasyonu ve bilişsel gelişimi destekler.

Sensory Play programımızda yer alan duyusal etkinlikler ve duyusal masallar ile çocuklar bilişsel, duygusal, fiziksel, sosyal gelişim alanlarında desteklenir.

SCAMPER VE GÖSTER ANLAT ETKİNLİĞİ

Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına gösterir ve onlara bu nesnelerle ilgili bir tanıtım yaparlar. Etkinliğin amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak; bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinlemesine, sorular üretmesine ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat yaratmaktır.

Scamper, yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Her ay temalarımızla bağlı olarak yapılan scamper çalışmaları sınıflarımızda bulunan merak duvarında sergilenir.

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ

Günlük yaşam beceri atölyesinde amacımız öğrencilerimizin özbakım becerilerini desteklemek, bilgilerini yaşam becerileri ile ilişkilendirerek kalıcı öğrenmeye dönüştürmeyi hedeflemektir.

Düğme ilikleme, ayakkabı bağcığı bağlama, sınıf içi temizlik, dolap düzenleme, çamaşır asma, mutfak etkinlikleri gibi çalışmalar yapılarak öğrencilerimizin günlük yaşam becerileri desteklenmektedir.