Beyoğlu Kampüsü

Drama

Drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir yaşantıyı ya da bir fikri tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırmaktır. Drama herhangi bir konuyu; doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Yaratıcı dramanın özünü olay ve canlandırma oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz olay, olgu, yaşantı ve bilgileri bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırır. Yaratıcılık gücünü, farklı bakış ve değerlendirme olanaklarını keşfeder. Bilinmesi gerekir ki yaratıcı drama ‘tiyatro’ değildir. Dolayısıyla çocuklardan bir oyuncu performansı beklenemez. Temel amacımız gösteri yapmak değil, işlenen konunun süreç içindeki canlandırmalarla kavranması ve anlaşılmasıdır.

Yaratıcı Dramanın İlkeleri

 • Yaratıcı drama sonuca değil, sürece yöneliktir.
 • Yaratıcı dramada grup üyelerinin kendilerine, birbirlerine ve lidere güveni esastır.
 • Grup içinde güvenin geliştirilmesi amaçlanır.
 • Yaratıcı dramanın özünde doğaçlamalar bulunur.
 • Yaratıcı dramada evrensel değerler esas alınır.
 • Yaratıcı drama hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.

Yaratıcı Dramanın Amaçları

 • Kazanılan, değiştirilen ya da düzeltilen davranışlar hakkında bireye bilgi verme.
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma.
 • Kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazandırma.
 • Sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazandırma.
 • İmgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme.

 Yaratıcı Dramanın Önemi

 • Farkındalık kazandırır.
 • Bağımsız düşünmeyi sağlar.
 • İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirir.
 • Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır.
 • Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir.
 • Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar.
 • Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar.
 • Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.
 • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.
 • Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar.
 • Duygunun sağlıklı ve kontrollü aktarımına olanak verir.
 • Kendini tanımayı sağlar.
 • Kendini ifade etmede güven kazandırır.
 • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma getirir.

İLKOKULDA DRAMA

Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımını temel alan etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi sonucu öğrencilerde; merak uyandırma ve plânlama, araştırma ve keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama basamaklarını özümseyerek yaşamlarının her aşamasında bilgiyi kullanma becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Okulumuzda ana sınıfı,1. ,2. ,3. ve 4. sınıflarda drama eğitimi verilmektedir. Bu eğitimle öğrencilerimiz;

 • Özbilinç ve öz yönetimini geliştirir.
 • Özgüven kazanarak kendilerini doğru ifade eder.
 • Drama yoluyla yaratıcılıklarını ve estetik duygularını geliştirir.
 • Algı alanını genişletip ilgi ve yeteneklerini geliştirir.
 • Kendileri ve çevreleri ile iletişim ve etkileşim kurar.
 • Drama yoluyla anlama, anlatma, dinleme ve imgelem gücünü geliştirir.
 • Gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını ve imgelemlerini drama tekniklerini kullanarak ifade eder.
 • Kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı duyarlı ve bilinçli olur.
 • Drama yaşantısının somut olarak duyumsanmasıyla soyut ve etik kavramları anlamlandırır.