Beyoğlu Kampüsü

Danışmanlık Sistemi

“Her öğrenci özeldir, her öğrenci ilgiye ihtiyaç duyar”

Hızlı değişimlerin yaşandığı dünyamızda, öğrencilerimizin hayata hazırlanmasında birçok faktörün etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi, bu yetenekler doğrultusunda da geliştirilmesi gerekmektedir.

“Eğitim kurumu özel ise, her öğrenci özeldir” anlayışını ilke edinerek her öğrencinin başarıya ulaşması sağlanmaktadır. Başarının gelebilmesi düşünce-plan-uygulama-takip-sonuç (DPUTS Sistemi) esaslarına dayanmaktadır. 

Bu bağlamda danışman öğretmenlik sistemi okulumuzda 5., 6., 7. ve 8. Sınıflarda danışman öğretmen nezaretinde uygulanmaktadır.


                                  Şekil 1. Başarı Üçgeni

 

DANIŞMAN ÖĞRETMEN KİMDİR?

Okul idaresi tarafından belirli sınıftaki belirli sayıda öğrencinin sorumluluğu kendisine verilen; öğrencileri ilgi, istek ve becerileri doğrultusundaki alanlara yönlendirir. DPUTS sistemine göre başarının elde edilebilmesi %50 öğrenci ve %50 okul-aile ye aittir. Başarı için öğrenci-okul- aile üçgeninin hayata geçirilmesinde danışman öğretmen “beyin” vazifesi görmektedir. Ahenk ve süreklilik açısından beynin etkinliği stratejik önem arz etmektedir.

DPUTS SİSTEMİ NEDİR?

Düşünce:  Dünya modellerinin var oluşuna izin veren ve böylece etkin olarak onların amaçlarına, planlarına, sonlarına ve arzularına bağlı olan uğraştır. Kelimeler bilmeye, sezgiye, bilince, idealarına ve imgeleme içeren benzer kavramların ve süreçlerine başvurur.

Kavramaları biçimlendirirken problemlerin çözümlerinde sebeplerde ve kararlar vermede meşgul olmak gibi düşünce bilginin beyinsel işletiminin ortaya çıkmasıdır. Düşünce biliş psikolojisinin bir parçası olan bir yüksek biliş işlevi ve düşünce sürecinin analizidir.

Plan:  Plan, hedeflenen bir amaca ulaşılmasını sağlayacak diyagram veya adımlardan oluşan dokümandır. Neyi ne zaman niçin ve nasıl yapacağımızı bize gösteren bir taslaktır. İş yapılmadan önce hazırlanır. İşin üstesinden gelmek için gereklidir. Plan; bazı amaçlara ulaşmak için gelecekte uygulanacak bir dizi kararları hazırlamayı içeren bir süreçtir. İşe ulaşmak için yapılacak bütün faaliyetleri kapsar. Eğitim planlaması: eğitimi öğrencilerin ve toplumun gereksinimlerini karşılamada ve amaçlarını gerçekleştirmede daha etkili ve verimli kılmak amacıyla rasyonel ve düzenli çözümleme tekniğinin eğitim sürecine uygulanmasıdır.

Uygulama:  Eğitim-öğretim planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde çalışmaların ve başarıyı kazandıran hizmetlerin öğrenci ilgi ve yönelimlerini de gözeterek desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında çalışmaya teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak.

Takip:  Uygulama aşamasındaki plan-planların etkili ve verimli bir biçimde ilerlediğini tetkik etmemize yarayan, işlerliğin kontrol edilebilmesini sağlayan ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılmasına olanak tanıyan işlevdir.

Sonuç:  Danışman öğretmenin düşünce-plan-uygulama-takip aşamalarını başarı ile tamamlayıp öğrencinin hayatında başarı düşüncesini oluşturmaktır. 

DPUTS Sistemi döngüseldir, her sonuç başarma duygusunun “başarıyorum-başarabilirim” düşüncesini yineler.

 

 

 

 

Şekil 2. DPUTS sistematik döngüsü


 

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

Öğrencinin başarısındaki temel esas tüm aktörlerin (okul idaresi-öğretmenler-aile) bilgi sahibi olup işleyişinde dahil olmasıyla “ortak dil”in kullanılmasıdır.

Bu esas doğrultusunda öğrenci-öğrencilerin değerlendirilmesi ve yaklaşımında belirli parametreler üzerinden gidilmesi öngörülmüştür. Buna göre bu parametreler her eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlerin bir araya gelmesiyle belirlenir ve sene içerisindeki danışmanlık sisteminde uygulanır. Aksi durumda danışmanlık sistemi nesnellikten uzak, yoruma açık bir şekilde kişilerin insiyatifiyle şekillenmiş olur.

 • Akademik yönden gelişimine katkıda bulunur.
 • Çalışma takvimi oluşturulur.
 • Haftalık takip çizelgesi uygulanır.
 • Eksik olduğu derslerde dersin öğretmeni ile çalışma saati belirlenir.
 • Etüt çalışmalarına düzenli katılımı sağlanır.
 • Sosyal yönden gelişimine katkıda bulunur.
 • Öğrencinin sınıf içi-dışı durumu gözlenir
 • Öğrencinin ilgi ve yönelimleri dikkate alınarak geliştirilmesine katkıda bulunulur. (Sportif becerileri, resim çizme becerisi, iletişim becerisi vb.)
 • Öğrencinin akranları ve diğer öğrencilerle olan iletişimi göze alınarak; varsa bu noktalardaki eksikleri giderilir.
 • Öğrencinin öğretmenline ve yöneticilerine karşı olan tutumu göz önüne alınarak eksikleri giderilir.
 • Davranışsal yönden gelişimine katkıda bulunur.
 • Öğrencinin olumlu davranışları ödüllendirilir.
 • Öğrencinin olumsuz davranışları karşısında sosyal sorumluluk görevi verilir.
 • Kurumun rehberlik sisteminin geliştirmiş olduğu sarı kart-kırmızı kart uygulaması ile öğrencinin, olumsuz davranışından uzaklaşması sağlanır.
 • Karşılaştığı problemlerle birinci planda ilgili kişidir. 
 • Problem hakkında okul yönetimi, okul rehberliği ve aile bilgilendirilir ve problemin çözümünde ortak dil geliştirilir.
 • Aile ile iletişimi sürekli biçimde güncel tutar.
 • Motivasyonunu arttırıcı iletişimi kurar.
 • Ders dışı etkinliklerle öğrenci-öğretmen iletişimi güçlendirilir. Bu sayede öğrencinin okul motivasyonu arttırılır.
 • Kendini tanımasını, hayatın bir parçası olduğunu ona hissettirmesini sağlar.
 • Kişisel, akademik, sosyal formlarını öğrencinin dosyasında saklanmasını sağlar. Gerekli durumlarda okul idaresine raporlanmasından sorumludur. 
 • Formlar rehberlik servisinden tedarik edilir. 
 • Her ayın son haftasında aylık çalışma raporları kurumsal ağ altında depolanır.

DANIŞAN ÖĞRENCİNİN GÖREVLERİ

Danışman öğretmeni tarafından verilen görevleri ve sorumlulukları eksiksiz bir şekilde uygulamakla sorumludur.

ÖĞRENCİ VELİSİNİN SORUMLULUKLARI

Danışman öğrencinin durumuyla alakalı bilgi akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.