STEM

Haberler

STEM açılımı, Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinden meydana gelmektedir. STEM bu 4 disiplinin bir araya gelerek oluşturduğu, öğrencilerin teorik derslerde gördükleri konuları farklı uygulamalarla deneyimlemelerini sağlayan bir programdır.

STEM ile Hedeflenen Çalışmalar

STEM eğitiminde öncelikli hedef disiplinler arası öğrenmeyi sağlamaktır.Öğrenciler hem matematik ve fen bilimlerinin günlük hayatta ne şekilde karşımıza çıktığını öğrenebilmekte, hem de erken yaşta mühendisliğe karşı ilgileri oluşmaktadır.

Tarhan’da STEM Uygulamaları

Okulumuzda ana sınıfından başlayarak ilkokul ve ortaokul kademelerinde STEM eğitimlerine temel oluşturan Kodlama ve Robotik Okuryazarlığı uygulanmaktadır.

Kuruma özgü hazırlanan “stemistbox” modülleri ile STEM Eğitim Programımız 4 modülden oluşmaktadır;

  1. Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı
  2. Kodlama-Robotik
  3. Stemistbox Ürün Geliştirme
  4. Proje/Ürün Geliştirme

STEM projesi kapsamında geliştirilen materyallerin kullanılması sonucunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmayı hedefliyoruz.

• Bilimsel çalışmalar ve mühendislik odaklı kariyer alanlarına ilginin artması,

• Farklı disiplinlerin bütünleştirilmesinin sağlanması,

• Öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilip, fen eğitiminde sorgulamaya dayalı öğrenme yönteminin kullanılmasının teşvik edilmesi,

• Üretken bakış açısı gelişen, inovatör ve ürün geliştiren bireyler yetiştirmek,

• Öğrencilerin fen ve mühendislik alanına olan ilgi, beceri ve tutumlarının artması, Fen eğitiminde mühendislik biliminin kullanılmasının günlük yaşam ve fiziksel dünyayı anlamak konusunda önemli olduğu konusunda farkındalık uyandırması,

• Öğrencilerin teknolojik okur-yazarlığının geliştirilmesi.